Warunki korzystania
1. Warunki
Uzyskując dostęp do tej Szkoły, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej Szkole są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji
Zezwolono na tymczasowe pobieranie jednej kopii materiałów do pobrania na stronie internetowej szkoły, wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego wyświetlania przejściowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności a na podstawie tej licencji Licencjobiorca nie może:
  • modyfikować lub kopiować materiałów;
  • używać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  • próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania znajdującego się na stronie internetowej Szkoły;
  • usuwać z materiałów wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy; lub
  • przenieść materiałów do innej osoby lub "źródło" materiałów na jakikolwiek inny serwer.
Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Firmę w dowolnym czasie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.


3. Zastrzeżenie
Materiały na stronie internetowej szkoły są dostarczane "tak jak są". Szkoła nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto Szkoła nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub rzetelności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia
W żadnym wypadku Szkoła nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych, zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Szkoły, nawet jeśli Szkoła lub upoważniona szkoła została powiadomiona ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Korekty i Errata
Materiały pojawiające się na stronie internetowej Szkoły mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Szkoła nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Szkoła może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Szkoła nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki
Szkoła nie dokonała przeglądu wszystkich witryn powiązanych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takiej strony. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony Szkoły strony. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki korzystania z witryny, Modyfikacje
Szkoła może zmienić niniejsze Warunki użytkowania na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na zapoznanie się aktualną wersją niniejszych Warunków korzystania.

8. Prawo właściwe
Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Szkoły podlegają przepisom jurysdykcyjnym miejscowej jurysdykcji szkolnej, bez względu na przepisy kolizyjne.